پربازدید ترین ها


Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

 


 

 

تداخلات دارویی گریپ‌فروت

گریپ فروت
گریپ‌فروت و عصاره‌ی آن با بسیاری از داروها تداخل دارد. ترکیبات فعال‌ زیستی در آب گریپ‌فروت ممکن است باعثِ کاهش فراهمی زیستی  گلیکوپروتئین‌ها و آنیون‌های آلی و پلی‌پپتیدها شوند.
 
پوملو ، میوه‌ی آسیایی با رنگ نارنجی می‌باشد که از آن برای تولید گریپ‌فروت استفاده می‌شود. این میوه نیز دارای مقادیر بالایی ترکیبات شبیه گریپ‌فروت می‌باشد.  خانواده‌ی گریپ‌فروت‌ها و پوملو ، همگی دارای مقادیری از «فورانوکومارین» می‌باشند.
 
CYP3A4 ، CYP1A2 ، CYP2C9 و CYP2D6 اجزایی از سلول‌های سیتوکروم می‌باشند که تحت تأثیر گریپ‌فروت قرارمی‌گیرند. دارو‌هایی که توسط این آنزیم‌ها متابولیزه‌ می‌شوند ؛ ممکن‌است با گریپ‌فروت تداخل داشته‌باشند.
 
داروهایی که با ترکیبات گریپ‌فروت در سیتوکروم P450 CYP3A4 تداخل دارند ، عبارتند از :
 • بنزودیازپین تریازولام  که به صورت خوراکی تجویز می‌شوند ، تجویز خوراکی نیترازپام ، آمفتامین‌های خاص : دکستروآمفتامین و لووآمفتامین (دکسترین ، آدرال ، دیازپام (والیوم) ، آلپرازولام (زاناکس) و کوازپام
 • ریتوناویر (نورویر) : مهارِ CYP3A4 از متابولیسم پروتئاز‌ مانند ریتوناویرجلوگیری‌می‌کند.
 • سرترالین (زولفت و لوسترال)
 
داروهایی که با ترکیبات گریپ‌فروت در سیتوکروم P450 CYP1A2 تداخل دارند ، عبارتند از :
 •  کافئین
 
داروهایی که با ترکیبات گریپ‌فروت در سیتوکروم P450 CYP2D6 تداخل دارند ، عبارتند از :
 • دکستروآمفتامین (دکسترین)
 • لووآمفتامین (آدرال)
 • متاآمفتامین (دزوکسین)
 • متیل‌فنیدات (ریتالین ، کونسرتا)
 • تحقیقاتی درباره‌‌ی تداخل بین آمفتامین‌ها و سیتوکروم P450 CYP2D6 صورت‌ گرفته است و  محققان به این نتیجه رسیدند که برخی از مولکول‌های بستر به اتصال آنزیم کمک می‌کند.
 
داروهای دیگری یافت‌شده‌اند که با عصاره‌ی گریپ‌فروت تداخل دارند اما این تداخل محدود کننده نمی‌باشد :
 •  برخی از استاتین‌ها ، شامل آتورواستاتین (لیپیتور) ، لوواستاتین (مواکور) و سیمواستاتین (زوکور)
 •  پراواستاتین (پراواکول) ، فلوواستاتین (لسکول) و رسوواستاتین (کریستور)
 •  ضدآریتمی‌ها شامل آمیودارون (کوردارون) ، دروندارون (مولتاک) ، گوانیدین ، دیسوپرامید (نورپیس) ، پروپافنون ، کارودیلول
 •  ضد میگرن‌ها شامل ارگوتامین (کافرگات) ، آمیتریپتیلین (الاویل ، اندپ) و نیمودیپین (نیموتوپ)
 •  داروهای اختلال نعوظ مانند سیلدنافین (ویاگرا) ، تادالافیل و وردنافیل
 •  استامینوفن در هنگامی که با عصاره‌ی صورتی گریپ‌فروت مصرف‌شد ، عملکردش افزایش پیداکرد.
 •  انتهلمینتیک : برای عفونت‌های انگلی خاصی مصرف‌می‌شود ، شامل پرازیکوانتل اپرمیلاست
 •  بوپرنورفین : توسط سیتکروم P450 CYP3A4 متابولیزه می‌شود.
 •  بوسپیرون : عصاره‌ی گریپ‌فروت اوج اثر و غلظت پلاسمایی بوسپیرون را افزایش می‌دهد.
 •  کودئین‌ها
 •  سیکلوسپرون (نئورال) : غلظت پلاسمایی سیکلوسپرون اگر همراه با گریپ فروت مصرف‌شود ، افزایش می‌یابد.
 •  دی‌هیدروپیریدین‌ها شامل فلودیپین ، نیکاردیپین ، نیلدنافیل و ...
 •  دولوکستین : ممکن‌است خطر ابتلا به سندرم سروتونین را افزایش‌دهد.
 •  ارلوتینیب
 •  فلووکسامین (فورین ، لووکس و ...)
 •  ایماتینیب (گلیوک) : اگرچه تاکنون هیچ مطالعه‌ای روی تداخل گریپ‌فروت و ایماتینیب انجام‌نشده‌است اما این واقعیت روشن است که P450 CYP3A4 سبب افزایش غلظت پلاسمایی ایماتینیب می‌شود.
 •  لوزارتان
 •  متادون : از متابولیسم متادون جلوگیری می‌کند و سطح سرمی آن را افزایش می‌دهد.
 •  اُمپرازول
 •  وارفارین

داروهای متأثر از عصاره گریپ‌فروت

طبقه‌بندی دارو

تداخلات عمده

تداخلات جزئی

ضدآریتمی‌ها

آمیدوران

دروندارون

 

 

آنتی‌هیستامین‌ها

ترفنادین

دیفن‌هیدرامین

استمیزول

 

 

 

آنتاگونیست‌های کانال کلسیمی

 

فلودیپین

نیکاردیپین

نیفدیپین

نیمودیپین

ایزرادیپین

پایین‌آورنده‌‌ی کلسترول و استاتین‌ها (مهارکننده‌ی HMG-CoA ردوکتاز)

سیمواستاتین (زوکور)

لوواستاتین (مواکور)

آتروواستاتین

سری واستاتین

آنتاگونیست‌های NMDA

دکسترومتورفان

 

 

اختلال نعوظ

 

سیلدنافیل

تادالافیل

واردنافیل

 

مهارکننده‌ی پروتئاز HIV

 

ساکوئیناویر

ریتوناویر

نلفیناویر

هورمون‌ها

 

اتینیل استرادیول

متیل پردنیزولون

 

تأمین‌کننده‌ی ایمنی

 

سیکلوسپورین

تاکرولیموس

سیرولیموس

مرکاپتوپورین

آرام‌بخش و خواب‌آور

بوسپیرون

تريازولام

میدازولام

دیازپام (والیوم)

زالپلون (سوناتا)

آلپرازولام (زاناکس)

 
 
 
 
 
منابع :
 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Grapefruit%E2%80%93drug_interactions
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1873672/ , Access : 16 November 2015
 
 
 

غذا و دارو از منابع مشترک تامین میشوند.

غذای سالم و مناسب علاوه بر رفع نیاز های غذایی می تواند برخی نیاز های دارویی را نیز بر طرف سازد.

فعالیت این مجموعه تلاشی است جهت گسترش پژوهشها، گردآوری و انتشار محتوای علمی تخصصی با تمرکز بر مواد غذایی طبیعی

و تاثیر آنها بر پیشگیری ، کاهش و درمان بیماری های شایع.